Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01), Osnivačka skupština udruge PODVEZICA, održana 12. studenog 2010. godine, donijela je:

STATUT UDRUGE “PODVEZICA”

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja. uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge: PODVEZICA – udruga poduzetnika i inovatora

Skraćeni naziv udruge: PODVEZICA

Sjedište udruge: Zagreb, Petrova 55

Članak 3.

Udruga, u daljnjem tekstu PODVEZICA, registrirana je pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga je naprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom PODVEZICA u sredini i tekstom “Dobro se dobrim i vraća i plaća!” uz rub pečata.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednici i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

PODVEZICA je osnovana s ciljem povezivanja INOVATORA/kreatora s PODUZETNICIMA/realizatorima/sponzorima/kumovima u svrhu realizacije i/ili komercijalizacije inovacija; popularizacije ideje i prakse kontinuiranih unaprijeđenja/poboljšanja u svim segmentima života, prema poznatom, japanskom modelu KAIZEN (KAIZEN = KAI (promjena) + ZEN (napredak)) te pokretanje E-BURZE INOVACIJA.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • okupljanje i povezivanje PODUZETNIKA i INOVATORA te njihovih već postojećih udruga i saveza s ciljem brže i lakše realizacije inovativnih projekata
 • promoviranje koncepta kontinuiranog napretka KAIZEN, kako u sklopu proizvodnih procesa i u menadžmentu tako i u svim drugim segmentima življenja
 • pokretanje E – BURZE INOVACIJA
 • izrada Internet portala PODVEZICA – Poduzetnička vezica Inovatora i Realizatora
 • pronalaženje sponzora/kumova za konkretne inovativne projekte i/ili za pojedine pravne i fizičke osobe članice Udruge
 • educiranje šire društvene zajednice na temu inovatorstva i KAIZEN-a
 • razvijanje programa suradnje s poduzetničkim udrugama te savezima inovatora
 • razvijanje programa suradnje s državnim i drugim institucijama civilnog društva
 • izdavanje knjiga, časopisa i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima
 • planiranje rada i aktivnosti Udruge
 • organiziranje susreta članova Udruge
 • informiranje javnosti o radu i aktivnostima Udruge
 • zastupanje interesa svojih članova

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnijim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem putem Interneta, radija i televizije

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 11.

Predsjedništvo Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine,
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine, osim ako nije drugačije određeno,
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu osim ako Predsjedništvo jednoglasno ne donese drugačiju odluku uzevši prethodno u obzir eventualan poseban status određenog člana i/ili njegove posebne aktivnosti u cilju promicanja ugleda Udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Predsjedništvu Udruge.

Predsjedništvo je dužno riješiti žalbu u roku trideset dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Predsjedništva Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Predsjedništvo.

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Dopredsjednici
 • Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili 1/3 članova Predsjedništva.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava jedan od dvoje Dopredsjednika. U tom slučaju Skupština javnim glasovanjem određuje koji će od dvoje Dopredsjednika predsjedavati sjednicom. U slučaju da su Predsjednik i Dopredsjednici odsutni, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

Skupština Udruge:

 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Predsjedništva Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednike i Tajnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

Članak 22.

Predsjedništvo Udruge čine predsjednik, dva dopredsjednika i tajnik.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 23.

Predsjedništvo:

 • saziva Skupštinu Udruge,
 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke Predsjednika o isključenju iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 24.

Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik Udruge.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Članak 27.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 28.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

DOPREDSJEDNICI

Članak 29.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Odluku o tome koji će ga dopredsjednik zamijeniti donosi predsjedništvo.

U slučaju trajne spriječenosti ili ostavke Predsjednika, jedan od dvoje dopredsjednika privremeno postaje Vršitelj dužnosti Predsjednika sve do novog izbora koji se mora održati najkasnije 30 dana od trenutka kada je predsjednik prestao vršiti svoju dužnost. Odluku o tome koji će dopredsjednik postati v.d. Predsjednika donosi Predsjedništvo.

Dopredsjednike Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

TAJNIK

Članak 30.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje

stručno – administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

RADNA TIJELA

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Predsjedništvo ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sradstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 32.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Predsjedništvu na razmatranje i prihvaćanje. Predsjedništvo je pak dužno to izvješće podnijeti Skupštini Udruge.

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 12.11. 2010.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Antonija Radulović